© 2016

                                              

 

         

        Wudang taoiste Kungfu Academy                                       Enseignants de Qi Gong    

        Master Pan Kedi                                                                  Le souffle de la tortue de jade 

        Master Guan Yongxing

        Madame Ke Wen

        Madame Wang yan Li                                 

        Monsieur Sylvain Itofo     

        Madame Liu Ya Fei

        Docteur Zhang Ming Liang                             

        Monsieur Yu Ding Hai           

        Maître Zang Guang De